صفحه اول معـــرفي خبــــرها پرسش و پاسخ تالار گفتگو دانلود پيونـــدها تماس با ما
 
 
 
 
 
  كتاب روش تحقيق علمي
 

 

زكات علم، نشر وگسترش آن است. امام علي (ع)
 
كتاب روش تحقيق  علمي
 
 كتاب ارزشمند و كاربردي روش پژوهش علمي كه توسط استاد معزز دكتر پورعزت نگاشته شده است و به صورت رايگان در اختيار دانشجويان قرارداده شده است

 

فهرست كتاب 

 

مقدمه
امانتداري در مستندسازي
رابطه خلاقيت با امانتداري و روشگرايي افراطي
فراگرد پژوهش و تدوين رساله پژوهشي
يك) آمادگي اخلاقي براي پژوهش علمي
دو) انتخاب موضوع پژوهش
سه) طرح سؤال پژوهشي
چهار) انتخاب استادان راهنما و مشاور
پنج) مصاحبه اكتشافي
شش) مطالعه اكتشافي
هفت) طراحي يا تدوين مدل اوليه پژوهش و تدوين سؤالات و يا فرضيهها، بر اساس آن (ويرايش
نخست مدل پژوهش)
هشت) ترسيم نقشه ادبي پژوهش
نه) تهيه فهرست واژگان رهنما
ده) تدوين مباني نظري يا ادبيات پژوهش
يازده) طراحي مدل برخاسته از ادبيات (ويرايش دوم مدل پژوهش)
دوازده) تدوين مدل يا طرح انگاره خام پژوهش (ويرايش سوم مدل پژوهش)
سيزده) بازنگري سؤالات و/ يا فرضيهها، بر اساس مدل خام پژوهش
چهارده) طرح روششناسي پژوهش
پانزده) بازنگري طرح يا مدل خام پژوهش، با توجه به روش منتخب (ويرايش چهارم مدل پژوهش)
شانزده) انتخاب يا طراحي ابزار گردآوري اطلاعات
هفده) اعتباريابي روش و ابزار گردآوري اطلاعات
هجده) گردآوري اطلاعات
نوزده) تحليل اطلاعات و تنظيم يافته ها و تدوين مدل يا طرح تفصيلي پژوهش (ويرايش پنجم مدل
پژوهش)
بيست) تفسير يافتهها و بيان آن ها به زبان علمي متداول
بيستويك) خلاصه و نتيجهگيري
بيستودو) پيشنهادهاي كاربردي

بيست وسه) بازنگري طرح پژوهشي، براي ارائه پيشنهادهاي علمي به پژوهشگران بعدي
بيست وچهار) مستندسازي عبرتهاي علمي و پژوهشي پيشنهاد به خود براي عبرت آيندگان
بيست وپنج) پيشنهادهاي ذوقي و ايدههاي ابتكاري
بيست وشش) تنظيم فهرست منابع و مآخذ
فهرست الفبايي يا منابع و مآخذ پاياني اثر
بيست وهفت) ويرايش و نگارش نهايي و آغاز پژوهش جديد
آيين نگارش
ويرايش ادبي
ويرايش صوري
دفاع از پاياننامه و رساله

منابع 

 

 

 
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به امیر حسام بهروز باشد.
طراحي و پياده سازي توسط شركت مهندسي آتيه پرداز