صفحه اول معـــرفي خبــــرها پرسش و پاسخ تالار گفتگو دانلود پيونـــدها تماس با ما
 
 
 
 
 
معـــرفي

 

 

منشور اخلاقي :
 رعايت اخلاق انساني و حرفه اي.
 صداقت ؛ در مراودات، مشاوره ها و خدماتي كه مي دهيم.
 تعهد ؛ آنچه ميگوييم را عمل كنيم. و فراتر از عمل حرف نزنيم.
 دوستي و رفاقت؛ دوستي و هدف مشترك رسيدن به بهترين براي طرفين .
احترام ؛ به همه اساتيد و موسسات و ساير همكاران، چرا كه  رقابت سالم را فداي سودآوري نميكنيم.
 
 
اميرحسام بهروز
  
 

 

سوابق تحصيلي:
 
 
   دكتري مديريت  سياستگذاري و خط مشي گذاري دولتي دانشگاه تهران
   كارشناسي ارشد مديريت اجرايي گرايش مديريت استراتژيك - دانشگاه تهران
  كارشناسي مهندسي صنايع   باهنر كرمان- فردوسي مشهد
 
افتخارات و تجربيات :
  
  عضو رسمي بنياد ملي نخبگان جمهوري اسلامي ايران
عضو رسمي باشگاه پژوهشگران و نخبگان ايران
 پذيرفته شده رتبه برتر دكتري مديريت دانشگاه تهران
  رتبه2كنكور كارشناسي ارشد مديريت اجرايي و MBA
  رتبه برتر كنكور كارشناسي ارشد مجموعه مديريت

رسانه برتريازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت جمهوري اسلامي ايران - مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

مقام دوم - وبسايت برتر كشور- ششمين جشنواره وب ايران

وب نوشت برتر دهمين كنگره پيشگامان پيشرفت جمهوري اسلامي ايران- مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

دانشجوي نمونه  دانشكده مديريت دانشگاه تهران سال1393
دانشجوي نمونه كشوري - سال1392
دانشجوي نمونه دانشگاه تهران - سال1392
 جوان نخبه علمي برتر جشنواره حضرت علي اكبر - سال 1392
  پژوهشگر برتر دانشكده مديريت  دانشگاه تهران 1392
  دانشجوي نمونه  دانشگاه تهران  سال 1391
  دانشجوي نمونه  دانشكده مديريت دانشگاه تهران سال1391
  مديرمسئول برتر نشريه علمي تخصصي -دومين جشنواره ملي حركت وزارت علوم  -سال1388
  تلاشگر علمي دانشجويي برتر كشور اولين جشنواره ملي حركت وزارت علوم- سال1387
  مسئول وعضوشوراي سياستگذاري نشريه مهندسي صنايع(عرصه)-دانشگاه فردوسي مشهد
 دبير انجمن علمي – دانشجويي مهندسي صنايع - دانشگاه باهنر كرمان
 
 
عضويت ها در مجامع و انجمن ها
عضو پيوسته رسمي –  انجمن مديريت دولتي ايران
عضو پيوسته رسمي –  انجمن مديريت بازرگاني ايران
عضو پيوسته رسمي –  انجمن مديريت فناوري ايران
عضو پيوسته رسمي –  انجمن مديريت راهبردي (استرانژيك) ايران
عضو رسمي–  انجمن علوم مديريت ايران
عضورسمي –  انجمن مديريت اجرايي  ايران
 
تاليفات:
 

مباني و نظريه هاي مديريت دولتي            اميرحسام بهروز

مباني و نظريه هاي خط مشي گذاري         اميرحسام بهروز

 استعدادتحصيلي دكتري علوم انساني  شركت تعاوني سازمان سنجش آموزش كشور
استعدادتحصيلي دكتري علوم پايه  شركت تعاوني سازمان سنجش آموزش كشور
استعدادتحصيلي دكتري فني و مهندسي شركت تعاوني سازمان سنجش آموزش كشور
دانش مسائل روز مديريتي   اشراقي-بهروز-درگاهي انتشارات نگاه دانش
  محموعه كنكور سراسري  مديريت اجرايي دكترسيدجوادين، دكترنظري، دكتر اشراقي ، ....و بهروز
 محموعه مديريت اجرايي دانشگاه آزاد دكترسيدجوادين، دكترنظري، دكتر اشراقي ، ....و بهروز
 

فعاليت هاي  اجرايي علمي :

رديف

سمت

1

ارزياب جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري IRAMIT 

   

3

دبيركميته راهبري كنفرانس مديريت دولتي و خط مشي گذاري-دانشگاه تهران

4

عضو كميته راهبري كنفرانس مديريت اجرايي – دانشگاه تهران

5

معاونت اجرايي و همكاريها انجمن مديريت فناوري ايران

6

مسئول وعضوشوراي سياستگذاري نشريه مهندسي صنايع-دانشگاه فردوسي مشهد

7

نماينده دانشگاه در حوزه انجمن هاي علمي دانشجويي

8

دبير انجمن علمي – دانشجويي دانشگاه باهنر كرمان

9

مدير مسئول نشريه علمي – تخصصي صنا

10

مدير اجرايي - مالي نشريه علمي – تخصصي صنا

 

داوري مجلات و كنفرانس ها

 

رديف

فعاليت

 

مجله

انتشار Index

1

داور

 

مجله ايراني مطالعات مديريت

 

Iranian Journal of Management Studies (IJMS

ISI(تامسون رويترز)

Islamic World Science Citation Center (ISC)

2

داور

5th International Conference on Management of Technology

پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت فناوري

Islamic World Science Citation Center (ISC)

3

داور

كنفرانس ملي مديريت دولتي ايران

Islamic World Science Citation Center (ISC)

4

داور

كنفرانس ملي مديريت اجرايي ايران

Islamic World Science Citation Center (ISC)

5

داور

فصلنامه علمي و پژوهشي مديريت توسعه فناوري

http://jtdm.irost.ir/

6

داور

فصلنامه علمي و پژوهشي مديريت دولتي

https://jipa.ut.ac.ir

7

داور

كنفرانس ملي پژوهشهاي نوين حسابداري و مديريت در هزاره سوم

http://www.manageaccount2017.com/fa/

8

داور

كنفرانس ملي رويكردهاي نوين علوم انساني در قرن 21

http://conf.isc.gov.ir/nah21

9

داور

پنجمين كنفرانس ملي علوم مديريت نوين

 

10

داور

6th International Conference on Management of Technology

ششمين كنفرانس بين المللي مديريت فناوري

Islamic World Science Citation Center (ISC)

11

داور

دهمين جشنواره ملي حركت

وزارت علوم

12

ارزياب

جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري IRAMIT

انجمن مديريت فناوري ايران

 

   

سوابق كاري/مديريتي :

 

­­­­­­­­رديف

عنوان سازمان

سمت

1

صندوق نوآوري و شكوفايي

 رياست جمهوري

مسئول امور ذينفعان و مجلس

2

وزارت آموزش و پرورش

رئيس كميته فني و علمي

ششمين مسابقات بين المللي قرآن دانش آموزان جهان اسلام

3

خبرگزاري ديده بان خط مشي ايران

صاحب امتياز

4

صندوق نوآوري و شكوفايي

 رياست جمهوري

عضو شوراي اطلاع رساني و ترويج اقتصاد دانش بنيان

5

نشر ديجيتال رهنماگران مديريت

مديرعامل و رئيس هيات مديره

6

صندوق نوآوري و شكوفايي

 رياست جمهوري

كارشناس توانمندسازي

شركت هاي دانش بنيان

7

شركت رهنماگران مديريت خاورزمين

رئيس هيات مديره

9

كانون دانش آموختگان مديريت دانشگاه تهران

نايب رئيس هيات مديره

10

شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور

دبير نظام جامع محتوا پايش و آينده نگري

اداره رصد،پايش وآينده نگري علم و فناوري

11

دانشكده مديريت دانشگاه تهران

معاونت اجرايي كانون دانش آموختگان

12

وزارت آموزش و پرورش

دبيركميته فني مسابقات دانش آموزي كشور

13

دانشكده مديريت دانشگاه تهران

دبيركميته راهبري

كنفرانس مديريت دولتي و خط مشي گذاري

14

دانشكده مديريت دانشگاه تهران

عضو كميته راهبري كنفرانس مديريت اجرايي

15

تعاوني سازمان سنجش آموزش كشور

مشاور و مدير دپارتمان مديريت اجرايي

16

كارخانجات مهتا رنگ

همكارپروژه تدوين استراتژي هاي بازاريابي

17

سازمان زيباسازي شهرداري مشهد

مشاورطراحي و تدوين برنامه استراتژيك

18

انجمن مديريت تكنولوژي ايران

معاونت اجرايي و همكاريها

همكار كميته كنفرانس و همايش ها

19

بنياد رضوي

آستان قدس رضوي

دبيرانجمن فارغ التحصيلان

20

موسسه شميم مهر رضوي

معاون برنامه ريزي و مشاور مديرعامل

21

انجمن مديريت تكنولوژي ايران

مسئول روابط عمومي وهماهنگي خبرنگاران چهارمين كنفرانس ملي مديريت تكنولوژي

22

هسته فناوري سمفا

مدير بازاريابي وروابط عمومي

23

سازمان آموزش و پرورش خراسان

كميته فني مسابقات دانش آموزي كشور

24

بنياد فرهنگي رضوي

معاونت فرهنگي هيات محبان مدارس امام رضا

25

موسسه علمي امام رضا(ع)

دبير وعضو شوراي اجرايي

26

شهرداري مشهد

كميته دانشجويي گروه مشاوران شهردار

 

 


 فعاليت هاي اجرايي:

رديف

سمت

عنوان دوره / كارگاه / سمينار

1

عضو ستاد اجرايي

پنجمين رونمايي از محصولات دانش بنيان جمهوري اسلامي ايران

2

عضو ستاد اجرايي

چهارمين رونمايي از محصولات دانش بنيان جمهوري اسلامي ايران

3

مدير اجرايي

جشن دانش آموختگان دانشكده مديريت دانشگاه تهران

4

مدير اجرايي

يازدهمين هفته پژوهش

5

مدير اجرايي

كنفرانس ملي مهندسي ارزش ايران

6

مدير اجرايي

PMBOKسمينار

7

مدير اجرايي

سمينارISO 9001:2000

8

مدير اجرايي

EFQM

9

مدير اجرايي

سمينارمديريت پروژه

10

مدير اجرايي

سمينارشش سيگما

11

مدير اجرايي

سمينارمهندسي ارزش

12

مدير اجرايي

مهندسي صنايع؛ مديريت مهندسي ها

13

مدير اجرايي

سميناركايزن

14

مدير اجرايي

سمينارمديريت زمان

15

عضو ستاد اجرايي

هشتمين المپياد دانشجويي كشور

16

عضو ستاد برگزاري

مسابقات قرآني دانش آموزي كشور

 

 

سوابق كاري آموزشي:

­­­­­­­­

رديف

عنوان سازمان

سمت

1

تعاوني سازمان سنجش آموزش كشور

سخنران همايش هاي مشاوره

عمومي و تخصصي

2

تعاوني سازمان سنجش آموزش كشور

مشاور ارشد

مدير دپارتمان مديريت اجرايي

3

موسسه مدرسان شريف

مدير سازمان مشاوره

مديرگروه ارشد و دكتري مديريت

4

موسسه سنجش تكميلي (اكسين)

مدير گروه مديريت اجرايي

مدير آزمون هاي كارشناسي ارشد

5

موسسه ماهان

مشاور ارشد مديريت اجرايي MBA

6

كانون فرهنگي آموزش

مشاور

 

 

مقاله هاي علمي پژوهشي :

 

Title

Author/s

نوع مجله/ كنفرانس

1

Strategy Formulation of Saam Higher Education institution Using SWOT and QSPM Methodology

M.Shojaie,

S Salili,

AmirHesam Behrooz

علمي پژوهشي

ISSN 1819-544X

2

Vision Analysis of Iranian top companies compare with top global companies

M Haghighi, H Khorasani, Amirhesam behrooz

علمي پژوهشي

 

3

Proposing a Framework for Strategic PositioningUsing anIntegrated Method

H Safari,

Amirhesam Behrooz, H Bazargani, MR Fathi

علمي پژوهشي

ISSN: 2222-2510

 

4

Analysis of barriers to successful of computer information systems in Iran(case study: Iranian banks)

Habib Roodsaz, Amirhossein behrooz, Amirhesam behrooz

ISSN

2157-6068

5

بررسي تاثير ارزش ادارك شده بر نيت خريد با ميانجي‌گري اعتماد مشتريان : بانك تجارت

اميرحسين بهروز، اميرحسام بهروز

كنفرانس ملي داخلي

6

Proposing a Comprehensive Framework for Strategic Planning of Public and Nonprofit Organization (Case Study: Mashhad Beautification Organization)

 

Mohammad Ali Shahhoseini, Mohsen Nazari, Amirhesam Behrooz

 

7

معماري پيشنهادي سيستم تصميم يار اعلام برنده در مناقصه الكترونيكي

عبداله اسدزاده- اميرحسام بهروز

كنفرانس بين المللي

 

مقاله ها ي علمي تخصصي:

­­­­­رديف

عنوان مقاله

نام نشريه

شماره

1

اقتصاد مقاومتي

علمي-تخصصي ديدبان

شماره 5

2

خوشه هاي صنعتي و توسعه صنعتي

علمي-تخصصي عرصه

شماره 4

3

يادگيري مشاركتي در تيم هاي مجازي

علمي-تخصصي عرصه

شماره3

4

نظريه آشوب در مديريت

علمي تخصصي صنا

شماره12

5

ERP

علمي تخصصي صنا

شماره9

 

گواهينامه هاي بين المللي :

رديف

نام مدرك

موسسه

1

ISO 9001:2008

Tuv-NORD

2

EFQM

Tuv-Rhieland

 

 

 

فعاليت هاي  نشر اطلاع رساني:

رديف

نام وبسايت

آدرس

1

وبسايت شخصي

www.amirbehrooz.ir

2

پايگاه خبري ديده بان خط مشي ايران

www.ipwna.ir

3

شفافيت ايراني

www.irtransparency.ir

4

خط مشي گذاري (سياستگذاري) ايراني

www.irpublicpolicy.ir

5

مرجع دكتري مديريت

www.phd-management.ir

6

مرجع مديريت اجرايي

www.ejrai.ir

7

رسانه ديده بان سياستگذاري ايران

Telegram.me/ipwna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به امیر حسام بهروز باشد.
طراحي و پياده سازي توسط شركت مهندسي آتيه پرداز