صفحه اول معـــرفي خبــــرها پرسش و پاسخ تالار گفتگو دانلود پيونـــدها تماس با ما
 
 
 
 
 
خبــــرها
  » مديريت   » دكتري مديريت ومالي   » مشاوره   » شخصي
  » كارشناسي ارشد مديريت اجرايي و MBA   » كارشناسي ارشد مديريت   » آموزشي   » مهندسي صنايع
  » جالبناك
 
»»»» ليست خبرها ««««
 
تكميل ظرفيت مديريت اجرايي،شهري وMBAسال 93 1393/07/22 00:24:56

 تكميل ظرفيت مديريت اجرايي،شهري وMBAسال 93

 
تكميل ظرفيت مديريت اجرايي با ضرايبگرايش 1
روزانه
روزانه 15441 دانشگاه سمنان 1 زن مرد
 
شبانه
نوبت دوم 15455 دانشگاه سمنان 3 زن مرد
 
پيام نور
پيام نور 15466 دانشگاه پيام نور استان البرز – مركز كرج 5 زن مرد
پيام نور 15468 دانشگاه پيام نور استان البرز – مركز كرج 9 زن مرد آموزش محور
پيام نور 15469 دانشگاه پيام نور استان تهران – تهران غرب 6 زن مرد
پيام نور 15470 دانشگاه پيام نور استان تهران – تهران غرب 10 زن مرد آموزش محور
پيام نور 15471 دانشگاه پيام نور استان تهران – مركز ورامين 6 زن مرد
پيام نور 15472 دانشگاه پيام نور استان تهران – مركز ورامين 10 زن مرد آموزش محور
پيام نور 15473 دانشگاه پيام نور استان سمنان – مركز گرمسار زن مرد
پيام نور 15474 دانشگاه پيام نور استان سمنان – مركز گرمسار 12 زن مرد آموزش محور
پيام نور 15475 دانشگاه پيام نور استان مازندران – مركز بابل 8 زن مرد
پيام نور 15477 دانشگاه پيام نور استان مازندران – مركز بابل 13 زن مرد آموزش محور
پيام نور 15479 دانشگاه پيام نور استان مازندران – مركز ساري 7 زن مرد
پيام نور 15480 دانشگاه پيام نور استان مازندران – مركز ساري 10 زن مرد آموزش محور
پيام نور 15481 دانشگاه پيام نور استان مركزي – مركز ساوه 6 زن مرد
پيام نور 15482 دانشگاه پيام نور استان مركزي – مركز ساوه 11 زن مرد آموزش محور
پيام نور 15483 دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – واحد قشم 9 زن مرد آموزش محور
 
غيرانتفاعي
غيرانتفاعي 15485 سازمان غير انتفاعي مديريت صنعتي 12 زن مرد شرايط در انتهايدفترچه
غيرانتفاعي 15486 موسسه غير انتفاعي البرز – قزوين 8 زن مرد
 
مجازي
مجازي 15488 دانشگاه پيام نور استان البرز – مركز كرج 9 زن مرد آموزش محور
مجازي 15489 دانشگاه پيام نور استان تهران – مركز ورامين 18 زن مرد آموزش محور
مجازي 15490 دانشگاه پيام نور استان سمنان – مركز گرمسار 16 زن مرد آموزش محور
مجازي 15491 دانشگاه پيام نور استان مازندران – مركز بابل 16 زن مرد آموزش محور
مجازي 15492 دانشگاه پيام نور استان مازندران – مركز ساري 20 زن مرد آموزش محور
مجازي 15493 دانشگاه پيام نور استان مركزي – مركز ساوه 15 زن مرد آموزش محور
مجازي 15494 دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – واحد قشم 15 زن مرد آموزش محور
مجازي 15497 موسسه غير انتفاعي مجازي فارابي – مهرشهر كرج 13 زن مرد آموزشمحور
 
پرديس خودگردان
پرديس خودگردان 15498 دانشگاه تهران 10 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردانارس واقع در جلفا
پرديس خودگردان 15500 دانشگاه تهران 4 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگرداندانشگاه واقع در جزيره كيش
پرديس خودگردان 24277 دانشگاه شهيد بهشتي – تهران 12 زن مرد پرديس خودگرداندانشگاه
پرديس خودگردان 15502 دانشگاه هرمزگان – بندر عباس 15 زن مرد محل تحصيلپرديس خودگردان دانشگاه واقع در قشم
پرديس خودگردان 24278 دانشگاه يزد 8 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 
تكميل ظرفيت مديريت MBA   با ضرايب گرايش2
روزانه
روزانه 15508 دانشگاه تبريز 1 زن مرد گرايش مديريت مالي
روزانه 24279 دانشگاه تهران 8 زن مرد گرايش مديريت عمليات – محل تحصيل پرديسدانشكده هاي فني
روزانه 15529 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 1 زن مرد تهران – شرايط در انتهاي دفترچه
روزانه 24280 دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل 10 زن مرد
 
شبانه
نوبت دوم 15540 دانشگاه تبريز 1 زن مرد گرايش مديريت مالي
نوبت دوم 24281 دانشگاه تهران 7 زن مرد گرايش مديريت عمليات – محل تحصيلپرديس دانشكده هاي فني
نوبت دوم 15549 دانشگاه سمنان 1 زن مرد گرايش سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
نوبت دوم 15551 دانشگاه سمنان 1 زن مرد گرايش مديريت توسعه سازمان ومنابعانساني
نوبت دوم 15552 دانشگاه سمنان 1 زن مرد گرايش مديريت تكنولوژي
نوبت دوم 15553 دانشگاه سمنان 1 زن مرد گرايش مديريت عمليات
نوبت دوم 15554 دانشگاه سمنان 1 زن مرد گرايش مديريت مالي
نوبت دوم 15560 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 7 زن مرد تهران – شرايط در انتهايدفترچه
نوبت دوم 24282 دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل 10 زن مرد
 
پيام نور
پيام نور 15566 دانشگاه پيام نور استان تهران – تهران غرب 7 زن مرد
پيام نور 15567 دانشگاه پيام نور استان تهران – تهران غرب 9 زن مرد آموزش محور
پيام نور 15568 دانشگاه پيام نور استان تهران – مركز دماوند 8 زن مرد
پيام نور 15569 دانشگاه پيام نور استان تهران – مركز دماوند 10 زن مرد آموزش محور
پيام نور 15570 دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – واحد قشم 13 زن مرد آموزش محور
پيام نور 15571 دانشگاه پيام نور استان همدان – مركز همدان 7 زن مرد
پيام نور 15572 دانشگاه پيام نور استان همدان – مركز همدان 9 زن مرد آموزش محور
 
غيرانتفاعي
غيرانتفاعي 15574 دانشگاه غير انتفاعي علوم و فنون مازندران – بابل 4 زن مردباهمكاري دانشگاه كانپورهندوستان
غيرانتفاعي 15576 موسسه غير انتفاعي نبي اكرم(ص) – تبريز 3 زن مرد گرايشمديريت بازاريابي
 
مجازي
مجازي 15587 دانشگاه خوارزمي – تهران 10 زن مرد واحد تهران – آموزش محور – شرايط در انتهاي دفترچه
مجازي 15589 موسسه غير انتفاعي مجازي نور طوبي – تهران 3 زن مرد آموزش محور– گرايش استراتژي
مجازي 15592 موسسه غير انتفاعي مجازي نور طوبي – تهران 5 زن مرد آموزش محور– گرايش مديريت مالي
 
پرديس خودگردان
پرديس خودگردان 24283 دانشگاه تبريز 7 زن مرد پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 15594 دانشگاه تهران 13 زن مرد گرايش استراتژي – محل تحصيلپرديس خودگردان ارس واقع در جلفا
پرديس خودگردان 15595 دانشگاه تهران 3 زن مرد گرايش استراتژي – محل تحصيلپرديس خودگردان دانشگاه واقع در جزيره كيش
پرديس خودگردان 15597 دانشگاه تهران 12 زن مرد مديريت بازاريابي – محل تحصيلپرديس خودگردان ارس واقع در جلفا
پرديس خودگردان 15598 دانشگاه تهران 4 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگرداندانشگاه واقع در جزيره كيش
گرايش بازاريابي-پرديس ارس واقع درجلفا MBA پرديس خودگردان 24496 دانشگاهتهران 15 زن مرد مديريت
تكميل ظرفيت مديريت امور شهري با ضرايب گرايش 3
پرديس خودگردان
پرديس خودگردان 15610 دانشگاه تهران 15 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردانارس واقع در جلفا
تكميل ظرفيتمديريت پروژه با ضرايب گرايش 4
 
روزانه
روزانه 24284 دانشگاه تهران 4 زن مرد گرايش مهندسي نفت و گاز – محل تحصيلپرديس دانشكده هاي
فني
 
شبانه
نوبت دوم 24285 دانشگاه تهران 3 زن مرد گرايش مهندسي نفت و گاز – محل تحصيلپرديس دانشكده هاي فني

تعداد مشاهده:  1781
 
نظرات
نام:    
ایمیل:     
وب سايت:    
نظر:    
ایمیل من نمايان باشد  
 
  
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به امیر حسام بهروز باشد.
طراحي و پياده سازي توسط شركت مهندسي آتيه پرداز